Biuletyn Informacji Publicznej
Wroniecki Ośrodek Kultury
Szukaj w tym dziale:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (WOK.271.1.2014) Wronki, dnia 25 sierpnia 2014 r. WOK.271.1.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.08.2014 r. pod numerem 181485-2014 Dotyczy zamówienia publicznego na Cyfryzację kina we Wronkach Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 180121 - 2014 data 21.08.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wroniecki Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 67 2540141, fax. 67 2540129. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). W ogłoszeniu jest: Zakres zamówienia obejmuje dostawę, instalację, zestrojenie i uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego, zgodnego ze standardami DCI do projekcji 3D (z możliwością projekcji 2D) wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym: 1) Kinowy projektor cyfrowy, z pełną zgodnością ze specyfikacją DCI - 1 szt.; 2) Serwer z IMB - 1 szt. 3) Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł - 1 szt.; 4) Obiektyw - 1szt.; 5) Lampa - 2 szt.; 6) Procesor wizyjny 1 szt.; 7) Dedykowany laptop lub panel sterujący - 1 szt.; 8) Zestaw do projekcji 3D - 1 kpl.; 9) Okulary do projekcji 3D - 4200 szt.; 10) Odpowiedni stolik - 1 szt.; 11) UPS - 1 szt.; 12) Okulary polaryzacyjne pasywne dla dorosłych - 2000 szt. 13) Okulary polaryzacyjne pasywne dla dzieci - 2000 szt. 14) Nakładki polaryzacyjne pasywne na okulary korekcyjne - 200 szt. 15) Przeszkolenie pracowników zamawiającego (2 osoby) w obsłudze zamówionego sprzętu. Zamawiający w ramach zadania wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego innego niż podany przez Zamawiającego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych to na Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zestaw będzie montowany w budynku kina we Wronkach przy ul. Poznańskiej 44. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ogłoszeniu powinno być: Zakres zamówienia obejmuje dostawę, instalację, zestrojenie i uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego, zgodnego ze standardami DCI do projekcji 3D (z możliwością projekcji 2D) wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym: 1) Kinowy projektor cyfrowy, z pełną zgodnością ze specyfikacją DCI - 1 szt.; 2) Serwer z IMB - 1 szt. 3) Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł - 1 szt.; 4) Obiektyw - 1szt.; 5) Lampa - 2 szt.; 6) Procesor wizyjny 1 szt.; 7) Dedykowany laptop lub panel sterujący - 1 szt.; 8) Zestaw do projekcji 3D - 1 kpl.; 9) Odpowiedni stolik - 1 szt.; 10) UPS - 1 szt.; 11) Okulary polaryzacyjne pasywne dla dorosłych - 2000 szt. 12) Okulary polaryzacyjne pasywne dla dzieci - 2000 szt. 13) Nakładki polaryzacyjne pasywne na okulary korekcyjne - 200 szt. 14) Przeszkolenie pracowników zamawiającego (2 osoby) w obsłudze zamówionego sprzętu. Zamawiający w ramach zadania wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego innego niż podany przez Zamawiającego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych to na Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zestaw będzie montowany w budynku kina we Wronkach przy ul. Poznańskiej 44. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. do góry wydrukuj Wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ

 Wyjaśnienie nr 1 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Cyfryzacja kina we Wronkach”

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w dniu 22.08.2014 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które brzmi następująco: Pytanie: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji jakiej liczby sztuk okularów Państwo wymagają w powyższym zamówieniu. W SIWZ Część VII znajdujemy następujące zapisy: punkt 9. Okulary do projekcji 3D w ilości 4200 punkt 12. okulary dla dorosłych 2000 sztuk punkt 13. okulary dla dzieci 2000 sztuk Zgodnie z tą częścią SIWZ wymagają Państwo 8200 sztuk okularów (z czego 4200 bez wskazania dla dorosłych czy dla dzieci). W Dalszej części VII w tabeli zapis o okularach znajduje się już tylko: punkt 12. okulary dla dorosłych 2000 sztuk punkt 13. okulary dla dzieci 2000 sztuk Co daje łącznie 4000 sztuk. W formularzu ofertowym tabela II: punkt 12. okulary dla dorosłych 2000 sztuk punkt 13. okulary dla dzieci 2000 sztuk Co daje łącznie 4000 sztuk. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, jakiej liczby okularów Państwo wymagają Odpowiedź na pytanie: Zamawiający informuje, że wystąpił błąd w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Łączna liczba okularów objęta przedmiotowym zamówieniem wynosi 4.000 sztuk. W związku z powyższym zmianie ulega opis zamówienia zawarty w Dziale VII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: było: „Zakres zamówienia obejmuje dostawę, instalację, zestrojenie i uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego, zgodnego ze standardami DCI do projekcji 3D (z możliwością projekcji 2D) wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym: Kinowy projektor cyfrowy, z pełną zgodnością ze specyfikacją DCI - 1 szt.; Serwer z IMB – 1 szt. Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł – 1 szt.; Obiektyw - 1szt.; Lampa - 2 szt.; Procesor wizyjny 1 szt.; Dedykowany laptop lub panel sterujący - 1 szt.; Zestaw do projekcji 3D - 1 kpl.; Okulary do projekcji 3D - 4200 szt.; Odpowiedni stolik - 1 szt.; UPS - 1 szt.; Okulary polaryzacyjne pasywne dla dorosłych – 2000 szt. Okulary polaryzacyjne pasywne dla dzieci – 2000 szt. Nakładki polaryzacyjne pasywne na okulary korekcyjne – 200 szt. Przeszkolenie pracowników zamawiającego (2 osoby) w obsłudze zamówionego sprzętu.”. jest: „Zakres zamówienia obejmuje dostawę, instalację, zestrojenie i uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego, zgodnego ze standardami DCI do projekcji 3D (z możliwością projekcji 2D) wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym: Kinowy projektor cyfrowy, z pełną zgodnością ze specyfikacją DCI - 1 szt.; Serwer z IMB – 1 szt. Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł – 1 szt.; Obiektyw - 1szt.; Lampa - 2 szt.; Procesor wizyjny 1 szt.; Dedykowany laptop lub panel sterujący - 1 szt.; Zestaw do projekcji 3D - 1 kpl.; Odpowiedni stolik - 1 szt.; UPS - 1 szt.; Okulary polaryzacyjne pasywne dla dorosłych – 2000 szt. Okulary polaryzacyjne pasywne dla dzieci – 2000 szt. Nakładki polaryzacyjne pasywne na okulary korekcyjne – 200 szt. Przeszkolenie pracowników zamawiającego (2 osoby) w obsłudze zamówionego sprzętu.”. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. W związku z tym, że dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.08.2014 r. pod numerem 181485-2014 zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Cyfryzacja Kina we Wronkach WOK.271.1.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2014 r. pod numerem 180121-2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wroniecki Ośrodek Kultury , ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki, woj. wielkopolskie, tel. 67 2540141, faks 67 2540129. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wokwronki.pl Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cyfryzacja kina we Wronkach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje dostawę, instalację, zestrojenie i uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego, zgodnego ze standardami DCI do projekcji 3D (z możliwością projekcji 2D) wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym: 1) Kinowy projektor cyfrowy, z pełną zgodnością ze specyfikacją DCI - 1 szt.; 2) Serwer z IMB - 1 szt. 3) Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł - 1 szt.; 4) Obiektyw - 1szt.; 5) Lampa - 2 szt.; 6) Procesor wizyjny 1 szt.; 7) Dedykowany laptop lub panel sterujący - 1 szt.; 8) Zestaw do projekcji 3D - 1 kpl.; 9) Okulary do projekcji 3D - 4200 szt.; 10) Odpowiedni stolik - 1 szt.; 11) UPS - 1 szt.; 12) Okulary polaryzacyjne pasywne dla dorosłych - 2000 szt. 13) Okulary polaryzacyjne pasywne dla dzieci - 2000 szt. 14) Nakładki polaryzacyjne pasywne na okulary korekcyjne - 200 szt. 15) Przeszkolenie pracowników zamawiającego (2 osoby) w obsłudze zamówionego sprzętu. Zamawiający w ramach zadania wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego innego niż podany przez Zamawiającego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych to na Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zestaw będzie montowany w budynku kina we Wronkach przy ul. Poznańskiej 44. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 31.51.70.00-3, 38.60.00.00-1, 38.65.20.00-0, 45.31.51.00-9, 48.82.00.00-2, 48.90.00.00-7, 51.11.00.00-6, 80.51.10.00-9. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału z postępowaniu jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością minimum dwie dostawy nowych urządzeń kinowych do projekcji 3D (z możliwością projekcji 2D), tj. dostawa wraz z instalacją zestawu kina cyfrowego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda. Wykonawca winien podać wartości dostaw, przedmiot dostaw, daty wykonania dostaw i ich odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Jako jedną dostawę należy traktować zrealizowany zakres rzeczowy na podstawie jednorazowej umowy zawartej pomiędzy wykonawcą o zamawiającym. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie wykazu wykonanych dostaw, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Konieczne jest, aby przedkładane dowody potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców dostawy zostały wykonane należycie, zawierały jednoznaczne i nie budzące wątpliwości potwierdzenie należytego wykonania i nie zawierały sprzecznych z wykazem informacji. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Wykonawca ponadto przedkłada: 1) Oświadczenie w związku z art. 26 ust. 2d Pzp (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do SIWZ). 2) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku Wykonawców należących do grupy kapitałowej. 3) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ). 4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) lub inne dokumenty udowadniające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów tj. zawierające następujące informacje: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób ich wykorzystania przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 5) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wok.nbip.pl/wok/ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego: Wroniecki Ośrodek Kultury ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Wroniecki Ośrodek Kultury ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki (sekretariat, I piętro). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Załącznik: SIWZ + załączniki - Cyfryzacja Kina

Zawiadomienie o wyborze drugiej najkorzystniejszej oferty (WOK.271.1.2 Wronki, dnia 16 września 2014 r. WOK.271.1.2014

Zawiadomienie o wyborze drugiej najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 94 ust. 3 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Wroniecki Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Cyfryzacja kina we Wronkach” wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Kino Digital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wólczyńska 133 m. 327, 01-919 Warszawa za kwotę w wysokości 270.108,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto osiem złotych 00/100).

Uzasadnienie wyboru drugiej najkorzystniejszej oferty Z uwagi na fakt, że Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę (CINE PROJECT POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Tomaszewskiego 11, 60-692 Poznań) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert. W związku z powyższym dokonano wyboru oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę: Kino Digital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wólczyńska 133 m. 327, 01-919 Warszawa za kwotę w wysokości 270.108,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto osiem złotych 00/100). Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wszystkie wymogi obligatoryjne określone w SIWZ, dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały przez Wykonawcę spełnione. W przedmiotowym zamówieniu złożone zostały trzy oferty: Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty w zł brutto Liczba punktów w kryterium najniższa cena - 100% 1 Kino Digital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wólczyńska 133 m. 327 01-919 Warszawa 270.108,00 100,00 2 ANT DIGITAL Krzysztof Antczak ul. Pietrusińskiego 27 61-418 Poznań 276.750,00 97,60 3 CINE PROJECT POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Tomaszewskiego 11 60-692 Poznań 263.835,00 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WOK.271.1.2014) Wronki, dnia 09 września 2014 r. WOK.271.1.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Wroniecki Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Cyfryzacja kina we Wronkach” wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę CINE PROJECT POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Tomaszewskiego 11, 60-692 Poznań. za kwotę w wysokości 263.835,00 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych 00/100). Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty - najniższa cena - wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia.. Oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wszystkie wymogi obligatoryjne określone w SIWZ, dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały przez Wykonawcę spełnione. Oferta uzyskała największą liczbę punktów. Do oceny ofert zastosowano, jako jedyne, kryterium opisane wzorem: Wc = (Cn : Cb) x 100 gdzie: Wc – wartość punktowa ceny brutto Cn – cena najniższej oferty w zł brutto Cb – cena badanej oferty w zł brutto W przedmiotowym zamówieniu złożone zostały trzy oferty: Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty w zł brutto Liczba punktów w kryterium najniższa cena - 100% 1 Kino Digital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wólczyńska 133 m. 327 01-919 Warszawa 270.108,00 97,68 2 ANT DIGITAL Krzysztof Antczak ul. Pietrusińskiego 27 61-418 Poznań 276.750,00 95,33 3 CINE PROJECT POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Tomaszewskiego 11 60-692 Poznań 263.835,00 100,00 do góry wydrukuj