Biuletyn Informacji Publicznej
Wroniecki Ośrodek Kultury
Szukaj w tym dziale:

Zarządzenie nr 1/2013

Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury

z dnia 02.01.2013 r.

W związku z rozdzieleniem kwestii merytorycznych oraz finansowych we Wronieckim Ośrodku Kultury, zarządza się co następuje:

1. Z dniem 02.01.2013 r. wprowadza się rozdział na zarządzenia ogólne Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury oraz zarządzenia związane z finansami Wronieckiego Ośrodka Kultury.

2. Zarządzenia finansowe prowadzone winny być zgodnie z dotychczasową dbałością, a ich ewidencja odbywać się ma w odrębnym wykazie zarządzeń finansowych.

3. Numeracja zarządzeń finansowych charakteryzować się będzie dodaniem wielkiej litery po łamaniu na końcu numeru według zapisu: NR/ROK/F

4. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

                                                                                                                                                                                                                                      

Zarządzenie nr 2/2013

Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury

z dnia 02.01.2013 r.

W związku ze zmianami w organizacji pracy zespołu Mażoretek "Miraż" we Wronieckim Ośrodku Kultury, zarządza się co następuje:

1. Z dniem 02.01.2013 r. wprowadza się nowy Regulamin Mażoretek "Miraż" Wronieckiego Ośrodka Kultury.

2. Regulamin stanowi zalącznik do zarządzenia.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia nr 2/2013 Dyrektora WOK z dnia 02.01.2013 r.

REGULAMIN ZESPOŁU TANECZNEGO

MAŻORETKI „MIRAŻ”

1. Zespół Taneczny Mażoretki „Miraż” wchodzi w struktury Wronieckiego Ośrodka Kultury.

2. Siedzibą zespołu jest Wroniecki Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki                           tel. 672540141               

 3. Zespół „MIRAŻ” jest zespołem amatorskim, zrzeszającym dzieci i młodzież gminy Wronki. 

4. Kierownictwo zespołu stanowią:
Dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury oraz powołani przez niego instruktorzy i choreografowie.

I          Cele działalności zespołu

1. Budzenie i rozwijanie pasji tanecznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z tańcem.
3. Zapoznanie z różnorodnością form tanecznych.
4. Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu.
5. Podnoszenie poziomu ogólnej kultury dzieci i młodzieży.
6. Wyrabianie odpowiedzialności za swoje działania.
7. Wyrabianie punktualności i systematyczności.
8. Wyrabianie umiejętności życia i pracy w grupie.
9. Godne reprezentowanie Wronieckiego Ośrodka Kultury oraz zespołu „Miraż” w kraju i za granicą.
10. Promowanie Gminy Wronki w kraju i za granicą.
11. Sceniczna prezentacja opracowanych programów a tym samym i osiągnięć artystycznych.
12. Nauka przez zabawę oraz umożliwienie nawiązywania nowych kontaktów.

II         Zajęcia zespołu

Zajęcia taneczne trwające od 45minut do 2 godzin w zależności od kategorii wiekowej obejmują:

1. naukę pracy z pałeczką, buławą, flagą, pomponami,
2. naukę tańca mażoretkowego oraz poszczególnych układów choreograficznych,
3. balet, poznanie różnych form tanecznych oraz muzyki,
4. akrobatykę, ćwiczenia rozciągające i wzmacniające.

III       Nabór do zespołu

Główny nabór do zespołu odbywa się raz w roku wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W wyjątkowych okolicznościach o przyjęciu kandydatek do zespołu w innym terminie decydują instruktorzy. Aby zostać przyjętym do zespołu należy przyjść na spotkanie danej grupy wiekowej, a także spełnić podane warunki uczestnictwa. O przyjęciu do zespołu decyduje komisja, w skład której wchodzą instruktorzy i choreografowie.

IV       Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa każdego dziecka w zespole jest:
1. chęć rozwijania zainteresowań tanecznych
2. dobra prezencja i koordynacja ruchowa
3. poczucie rytmu
4. umiejętność koncentracji na zajęciach
5. wykazanie poczynionych na zajęciach postępów
6. odpowiednie zachowanie, tolerancja
7. umiejętność pracy w grupie
8. wymagany na zajęciach strój i uczesanie

V         Prawa członków Zespołu „MIRAŻ” :

1. Uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez zespół i dla zespołu
2. Branie udziału w koncertach artystycznych na terenie kraju i poza jego granicami (wyjątek: ograniczenie miejsc podczas wyjazdu).
3. Korzystanie z kostiumów scenicznych w czasie występów, które są własnością Wronieckiego Ośrodka Kultury.
4. Korzystanie z dofinansowania w miarę możliwości finansowych zespołu.
5. Przechodzenie do kolejnej grupy wiekowej po osiągnięciu wymaganego poziomu artystycznego.

VI       Obowiązki członków Zespołu „Miraż” :

1. Każdy członek zespołu ma obowiązek być obecnym na próbach i koncertach. Aktywnie uczestniczyć w programowych zajęciach zespołu: próby, koncerty, warsztaty,  konkursy i festiwale. GR I obowiązkowo brać udział w wyznaczonych Świętach Państwowych.                                    2. Świadomie i konsekwentnie podnosić swój indywidualny poziom artystyczny (30% pracy z pałeczką w domu, prawą i lewą ręką)
3. Dbać o estetykę stroju i uczesania.
4. Swoją postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobre imię zespołu.
5. Dbać o młodszych członków zespołów zarówno na próbach jak i na wyjazdach oraz koncertach lokalnych i zagranicznych.
6. Bezwzględnie szanować i chronić przed uszkodzeniem kostiumy sceniczne, reprezentacyjne koszulki, dresy oraz wszelkie rekwizyty.
7. Pokryć koszty zniszczonego czy zgubionego kostiumu/dresu/rekwizytu.
8. Po każdym koncercie oddać kompletny kostium w terminie ustalonym przez kierownika zespołu.
9. Wnosić opłaty za każdy miesiąc. Odpłatność pobierana jest za przynależność do zespołu, nie za uczestnictwo w zajęciach i wynosi: 10,00 zł na miesiąc dla Miraż I, II, III oraz 5,00 zł dla Gr. IV.
10. Wykonywać polecenia instruktorów i pracowników WOK
11. Przeciwdziałać wszelkim naruszeniom postanowień niniejszego regulaminu.

VII

Podczas trwania zajęć oraz w czasie przerw zabrania się:
1. przyjmowania jakichkolwiek posiłków oraz słodkich napojów
2. korzystania z telefonów komórkowych
3. opuszczania terenu zajęć
4. używania wulgarnych słów
5. nietolerancji wobec pozostałych członków zespołów
6. wykonywania niebezpiecznych figur bez koordynacji instruktora.

VIII

Rezygnację z przynależności do zespołu należy zgłosić bezpośrednio do instruktora przynajmniej z 3 miesięcznym wyprzedzeniem, a tym samym zwrócić kostiumy sceniczne oraz uzupełnić wszystkie zaległości finansowe.

IX

Nieobecność na zajęciach może być spowodowana:
1. chorobą,
2. potwierdzonym przypadkiem losowym.
Każda nieobecność musi być wcześniej zgłoszona i usprawiedliwiona. Nieusprawiedliwiona nieobecność na czterech kolejnych zajęciach powoduje wykreślenie z listy.

X Zasady wyjazdów zagranicznych

Wyjazd za granicę jest wyróżnieniem i jednocześnie obowiązkiem godnego reprezentowania zespołu na arenie międzynarodowej. W celu zagwarantowania wysokiego poziomu artystycznego ustala się kryteria kwalifikacji członków:
1. Odpowiednio wysoki indywidualny poziom artystyczny.
2. Przydatność w realizacji programu artystycznego.
3. Aktywność na zajęciach.
4. Odpowiednie zachowanie.
5. Dobry stan zdrowia.
Listę kandydatów na wyjazd ustala instruktor. Członek zespołu ma prawo do uzasadnienia decyzji.

XI

Ze względu na ograniczenie wiekowe i zmianę miejsca nauki, każdy członek odchodzący z najstarszej grupy zostaje oficjalnie pożegnany zarówno przez kierownictwo zespołu jak i przez pozostałych członków.

XII

Za ewidentne i świadome naruszenie regulaminu członek zespołu może być ukarany:
1. ograniczeniem wykonywanych układów tanecznych;
2. Upomnieniem ustnym i wezwaniem rodziców,
3. skreśleniem z listy członków zespołów,

XIII

Zmiany regulaminu wchodzą w życie w trybie jego nadania.

XIV

Kwestie sporne nie wynikające z postanowień regulaminu rozstrzyga Dyrektor WOK.

                                                                                                                                                                                                                                     

Zarządzenie nr 3/2013

Dyrektora Wronieckiego Osordka Kultury

z dnia 01.02.2013 r.

W związku z powstaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wronieckim Ośrodku Kultury, zarządza się co następuje:

1. Z dniem 01.02.2013 r. utworzony zostaje Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wronkach, zwany dalej UTW.

2. Funkcjonowanie UTW reguluje Regulamin, bedący załącznikiem do Zarządzenia.

3. W ramach UTW powołana zostaje Rada Programowa w składzie:

Anna Błaszczyk,

Urszula Dąbrowska,

Mgadalena Jans,

Grażyna Kaźmierczak,

Krzysztof Lis,

Janusz Owczarzak,

Krystyna Pawlaczyk,

Bożena Stróżyńska,

Klemens Stróżyński,

Tomasz Ziółek.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora WOK nr 3/2013 z dnia 01.02.2013 r.

Regulamin Organizacyjny

Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wronkach

Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wronkach, zwany dalej Uniwersytetem, rozpoczął swoją działalność Zarządzeniem Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury, z dnia 01.02.2013r.

Uniwersytet działa w strukturach Wronieckiego Ośrodka Kultury i jest programem edukacyjno – kulturalnym skierowanym do osób w wieku dojrzałym, zainteresowanych możliwością ustawicznego kształcenia, rozwoju zainteresowań, aktywizacji społecznej.

Słuchaczem Uniwersytetu może być każda osoba dorosła pragnąca zaspokoić potrzebę aktywności intelektualnej,  kulturalnej,  artystycznej, społecznej.

 1. Cele.

1. Celem głównym działania UTW we Wronkach jest umożliwienie mieszkańcom w dojrzałym wieku rozwoju osobistego w różnych dziedzinach wiedzy i życia.

2. Upowszechnianie różnych form inicjatyw edukacyjnych.

3. Aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna osób w dojrzałym wieku.

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności słuchaczy.

5. Angażowanie słuchaczy do aktywności na rzecz otaczającego ich środowiska.

6. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród osób w wieku dojrzałym.

 1. Podstawy prawne.

1. Działalność Uniwersytetu  jest integralnie związana z działalnością Wronieckiego Ośrodka Kultury i tym samym podlega jego Dyrektorowi.

2. Uniwersytet nie posiada osobowości prawnej.

3. Podstawowe zasady funkcjonowania Uniwersytetu reguluje Statut Wronieckiego Ośrodka Kultury oraz niniejszy Regulamin.

4. Od postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury.

5. Siedzibą Uniwersytetu jest Wroniecki Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki.

 1. Struktura organizacyjna.

1. Zespół Założycielski Uniwersytetu stanowią:

 • Burmistrz Miasta i gminy Wronki
 • Dyrektor Wronieckiego Ośrodka  Kultury,
 • Zarząd fundacji „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet.

2. Rada Programowa.

3. Rada Słuchaczy.

Organizacją i koordynacją pracy Uniwersytetu zajmuje się Koordynator, powołany przez Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury.

 1. Podstawa działania.

Uniwersytet prowadzi działalność w oparciu o program edukacyjny uchwalony przez Radę Programową, zaakceptowany przez Koordynatora i z głosem ostatecznym Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury.

 1. Finanse, baza lokalowa, obsługa.

1. Zespół Założycielski zapewnia:

 • pomieszczenia do prowadzenia zajęć,
 • obsługę finansowo – księgową,
 • pracę Koordynatora.

2. Środki finansowe na działalność Uniwersytetu pochodzą:

 • z budżetu Wronieckiego Ośrodka Kultury,
 • opłat ponoszonych przez słuchaczy w formie wpisowego,
 • opłat za zajęcia dodatkowe i fakultatywne,
 • dobrowolnych wpłat od sponsorów.

Wysokość opłaty za każdy rok akademicki ustalana jest na jego początku przez Zespól Założycielski.

 1. Rada Programowa.

1. Rada Programowa jest organem doradczym i jej Uchwały mają charakter opinii.

2. Radę Programową powołuje Dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury na okres 3 lat.

3. W skład Rady Programowej wchodzą:

 1. przedstawiciele lokalnej społeczności,
 2. przewodniczący Rady Słuchaczy,
 3. przedstawiciele Zespołu Założycielskiego.

4. Rada Programowa wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

5. Rada Programowa działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków.

6. Rada Programowa uchwala program edukacyjny zawierający w szczególności formy działania, tematykę i proponowaną kadrę wykładowców o optymalnych kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych.

7. Rada Programowa spotyka się co najmniej dwa razy w semestrze oraz częściej, w zależności od potrzeb.

8. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Przewodniczący.

 1. Rada Słuchaczy.

1. Rada Słuchaczy jest przedstawicielem słuchaczy Uniwersytetu i organem doradczym Rady Programowej.

2. Rada Słuchaczy jest wybierana w wyborach bezpośrednich spośród i przez słuchaczy Uniwersytetu na corocznym Spotkaniu Inauguracyjnym Słuchaczy.

3. W skład Rady Słuchaczy wchodzą 3 osoby, które na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.

4. Kadencja Rady Słuchaczy trwa jeden rok akademicki.

5. Rada Słuchaczy działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków.

6. Do zadań Rady Słuchaczy należy:

 • opiniowanie zajęć,
 • inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych,
 • zgłaszanie wniosków do Rady Programowej w sprawie doboru tematów prowadzonych zajęć.
 1. Warunki uczestnictwa.

Słuchaczem Uniwersytetu może zostać każda osoba w wieku dojrzałym, bez względu na wiek i poziom wykształcenia, jeżeli:

 • zadeklaruje chęć zdobywania wiedzy i udziału w zajęciach,
 • dokona wpłaty wpisowego.
 1. Prawa i powinności słuchaczy.

1. Słuchacze mają prawo do:

 • zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, artystycznych,
 • wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych,
 • posiadania indeksu i legitymacji słuchacza,
 • brania udziału we wszystkich zajęciach, zgodnie z dokonaną płatnością.

2. Powinności słuchaczy:

 • złożenie indeksów na koniec każdego roku akademickiego w sekretariacie Wronieckiego Ośrodka Kultury oraz zdobycia wpisu na rok następny,
 • potwierdzanie ważności legitymacji (legitymacja zachowuje ważność przez jeden rok akademicki),
 • każdorazowe okazanie ważnej legitymacji przed wejściem na zajęcia,
 • dotrzymywanie terminu wnoszenia opłat.
 1. Ukończenie Uniwersytetu.

1. Rok akademicki trwa od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego i jest podzielony na 2 semestry.

2. Po zakończeniu każdego roku akademickiego słuchacze w indeksie uzyskują zaliczenia roku na podstawie list obecności na zajęciach oraz pamiątkowy dyplom.